İcra Edilebilirlik

Alman mahkemeleri tarafından verilen kararlar, temyiz edilmediği veya istinaf sürecine tabi olmadığı sürece kesin ve bağlayıcıdır. Bu kararlar Almanya’da ve herhangi bir AB ve/veya AET ülkelerinde, ilgili hukuka uygun olarak icra edilebilirler. Ayrıca Almanya’nın bu konuda ikili anlaşma imzaladığı diğer ülkelerde de icra edilebilir. Bunun dışında kalan ülkelerde, kararın icra edilebilmesi zor, pratikte bazı hallerde ise imkansızdır.

Bir hakem kurulu tarafından verilen tahkim kararları, bir Alman mahkemesi tarafından iptal edilmedikçe Almanya’da kesin ve bağlayıcıdır. Bu kararlar Almanya’da dahil olmak üzere 1958 tarihli Yabancı Tahkim Kararlarının Tanınması ve İcrasına İlişkin New York Anlaşması’na (New York Anlaşması) taraf yaklaşık 145 ülkede de icra edilebilir. Tahkimin en önemli avantajı, hemen hemen tüm dünyada icra edilebilir olması ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde etkili bir yöntem olmasıdır.

Bilirkişi tespiti ve/veya dostane anlaşmalar, mahkeme dışı arabuluculuk ve uzlaşma süreçlerinde gerçekleştirilmiş ise, icra edilebilir nitelikte değildir. Bununla birlikte bunların gerek Almanya’da gerekse diğer ülkelerde icra edilebilir hale getirilmesi mümkündür. Bunların Almanya’da icra edilebilmesi için noter onayından geçirilmesi gereklidir. Almanya dışında ise, bir tahkim kararına konu edilmesi gerekebilir. Bir mahkeme kapsamındaki arabuluculuk sonucunda ortaya çıkan anlaşmalar ise icra edilebilir niteliktedir.